O nás

Občianske združenie Pajštún bolo založené v roku 2002 s cieľom zveľaďovať prostredie a uľahčovať život obyvateľov, záhradkárov, turistov a návštevníkov okolia hradu Pajštún. Organizuje športové a kultúrne akcie, vypracováva malé projekty na zlepšenie životnej úrovne a služieb pre obyvateľov, návštevníkov regiónu a turistov.

Tu sú niektoré už zrealizované aktivity:

 • turistické značenie na hrad Pajštún a osadenie info-tabule pri hlavnej turistickej trase
 • brigády s deťmi na vyčistenie a skrášlenie svojho okolia
 • vychádzky, hry v prírode, výlet na hrad Pajštún, súťažné popoludnie pri príležitosti MDD
 • vydávanie miestneho občasníka a informátora (Pajštúnsky hlásnik)
 • zber šatstva na pomoc utečencom
 • kultúrno-spoločenské podujatia ako napr. fašiangový sprievod a pochovávanie basy, pálenie Moreny, lampiónový sprievod, …
 • brigády dospelých s deťmi na vyčistenie svojho okolia pri príležitosti Dňa Zeme

Intenzívne sme sa venovali projektom:

 • Zachráňme údolie Borinky pred diaľnicou! – projekt zameraný na záchranu krajinného rázu s dominantou hradu, zachovanie významných chránených území, ako aj zdravia obyvateľov Borinky pred plánovanou diaľnicou – vypracovávanie stanovísk, aktívna účasť na rokovaniach, informačná kampaň (projekt financovaný z Nadácie Ekopolis, 2008 -2009).
 • Naša spoločná krajinka – projekt zameraný na environmentálnu výchovu a rozvoj zručností – tvorivé dielne, náučné stretnutia, brigády s deťmi (z projektu podporeného Nadáciou pre deti Slovenska – Hodina deťom, 2008 – 2009).
 • Vybudovali sme Pajštúnsky rínek – verejný park v Borinke.
 • Neustále revitalizujeme lokalitu pod hradom Pajštún tzv. Podpajštúnske korzo.
 • Dlhodobo a pravidelne sa venujeme tvorivým aktivitám pre deti v Borinke – (Borinkovské) Dielničky pre detičky.

Čo sa nám podarilo v roku 2020

 • Spustili sme Facebookovú stránku, cez ktorú dokážeme osloviť oveľa viac ľudí.
  https://www.facebook.com/ozpajstun
 • Zorganizovali sme akciu „Otvorenie Kráľovskej studničky“ v rámci ktorej sme dostali do povedomia projekt obnovy studničky a priľahlej mokrade.
  https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/2041253799340091/
 • Iniciovali sme veľké upratovanie pod názvom Upracme Borinku v rámci iniciatívy Upracme Slovensko, počas ktorej sa nám za jedno predobedie podarilo vyzbierať takmer 1 tonu odpadu z prírody v našom bezprostrednom okolí.
  https://www.facebook.com/ozpajstun/posts/167519941651959
 • V rámci projektu Naše mesto sa obnovili náter na drevenom mobiliári rínku, vyčistili okolie Kráľovskej studničky, renovovali altánok a vytvorili tam ohnisko na opekanie.
  https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/327326761832909/
 • Vysadili sme na Rínku kvetinovú lúku https://www.facebook.com/ozpajstun/posts/172586604478626
 • Vypracovali sme stratégiu nakladania s odpadom pre obec Borinka na rok 2021 a 2022, v rámci ktorej sme v spolu s obcou vykonali analýzu odpadu. Tá nám odhalila najväčšie problémy obce a mohli sme na základe týchto dát navrhnúť efektívne riešenia.
 • V spolupráci s obcou sme počas celého roka aj intenzívne pracovali na obnove Kráľovskej studničky a priľahlej mokrade v rámci projektu Klíma nás spája.
 • Podarilo sa nám získať zamestnanecký grant od Tatrabanky – Viac pre regióny, na projekt Podpora biodiverzity pod Pajštúnom.

Čo plánujeme v tomto roku?

 • Intenzívne pracujeme aj na re-designe našej webstránky, aby sme ju pre Vás sprehľadnili a každý tam hneď našiel čo hľadá.
 • Likvidácia nahlásenej nelegálnej skládky v lesíku za potokom v spolupráci s obcou.
 • Radi by sme znovu zorganizovali aspoň jednu upratovaciu akciu „Upracme Borinku“, ak to pandemická situácia dovolí.
 • Chceme sa ako každý rok zapojiť do projektu Naše mesto a spolu s dobrovoľníkmi by sme chceli opraviť altánok pri Kráľovskej studničke a celú lokalitu vyčistiť a zatraktívniť.
 • Realizácia projektu „Podpora biodiverzity pod Pajštúnom“, v rámci ktorého sa plánujeme na rínku vysadiť jedlý živý plot, obnoviť bylinkovú špirálu, osadiť domčeky pre hmyz a koše na separovaný odpad. Na Kráľovskej studničke zas plánujeme osadiť informačnú tabuľu kde sa návštevníci dozvedia viac o tomto jedinečnom mieste, aký význam má studnička a priľahlá mokraď pre klímu a biodiverzitu, ako aj ktoré živočíchy tu je možné pozorovať. Zároveň tu chceme spraviť interaktívnu náučnú tabuľu o znečisťovaní prírody odpadom, prostredníctvom ktorej chceme aj komunikovať kde môžu návštevníci v dedine svoj odpad vyhodiť a nenechávali ho v prírode. Veríme, že sa nám takto podarí vyriešiť problém neustále sa hromadiaceho odpadu od návštevníkov na studničke.
 • Plánujeme pomoc pri veľkoobjemovom zbere odpadu v Borinke, ktorý sa koná 2x do roka. Keďže všetok odpad z týchto kontajnerov putuje rovno na skládku je dôležité, aby tento zber prebiehal kontrolovane a na skládke zbytočne neskončil aj odpad, ktorý bolo možné dať do triedeného zberu. Tiež mnohé z vecí, ktoré končia vo veľkoobjemových kontajneroch sú ešte použiteľné a niekto by ich ešte vedel využiť. V mesiacoch keď sa koná tento zber obec platí za komunálny odpad viac ako dvojnásobok. Preto by sme radi, aby dobrovoľníci takýto odpad nafotili, postli cez náš FB na internet a niekto si mohol preň prísť. Môžeme tak znížiť množstvo odpadu, ktoré skončí na skládke a zároveň ušetriť na poplatkoch za komunálny odpad.
 • Tiež chceme pomôcť obci a komisií pre ochranu životného prostredia pri realizácií infokampane o kompostovaní a separovaní a aj týmto pomohli zvýšiť mieru separácie Borinky. Cena za skládkovanie komunálnych odpadov sa odvíja od miery separácie obce, preto čím viac separujeme tým menej platíme paušálne za skládkovanie.

S tým všetkým nám aj Vy viete pomôcť.

Tým, že naše aktivity podporíte 2 % (prípadne 3 %) z dane. 

Potrebné tlačivá tu:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2020/2021
Vyhlasenie 2021

Presný postup poukázania 2% na stránke:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

ďakujeme a dovidenia v Borinke
za OZ Pajštún

Petra Strižková

Kontakt

Adresa: Borinka 426, Borinka, 90032

Tel.: 0948-892-833

IČO: 30791821

DIČ: 202 17 17 126

E-mail: info@pajstun.sk

Bankový účet: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2400973492/8330

IBAN: SK75 8330 0000 0024 0097 3492