Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia ”Pajštún”

Preambula:

My, členovia Občianskeho združenia Pajštún, rozhodli sme sa všetkými zákonnými prostriedkami zveľaďovať prostredie a uľahčovať život svojich členov, obyvateľov, záhradkárov, turistov a návštevníkov okolia hradu Pajštún

Článok 1

Názov, sídlo a charakter združenia

1.1. Názov združenia

Občianske združenie Pajštún používa v slovenskom jazyku názov Občianske združenie Pajštún (skratka: PAJŠTÚN, na doméne internetu PAJSTUN), ďalej len Združenie. V českom jazyku používa Združenie názov  Občanské sdružení Pajštún (skratka: PAJŠTÚN), v nemeckom jazyku používa názov Paulensteiner Bund (skratka: PAJSTUN), v anglickom jazyku používa názov Pauline´s Rock Non-Governmental Organization (skratka: NGO PAJSTUN)a v ostatných jazykoch používa primerane názov Občianske združenie Pajštún (skratka: PAJSTUN).

1.2. Sídlo Združenia

Sídlom Združenia je Borinka, Podhradská 118, PSČ: 900 32.

1.3. Poslanie a charakter Združenia

Združenie je mimovládnou, neziskovou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou, usilujúcou o ochranu kultúrneho a duchovného dedičstva, ochranu a tvorbu životného prostredia na trvalo-udržateľných princípoch, rozvoj informovanosti, občianskej spoločnosti, životnej úrovne, turistiky a medzinárodnej spolupráce. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky v súlade s jej platným právnym poriadkom a svojou činnost’ou nenahrádza úlohy štátnej správy a samosprávy.

Článok 2

Hlavné ciele Združenia

V súlade so svojím  poslaním a charakterom Združenie usiluje o napĺňanie cieľov:

2.1. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva

1.      zmapovanie kultúrnych a prírodných pamiatok a zaujímavostí regiónu
2.      vzbudenie záujmu verejnosti o kultúrne a prírodné pamiatky a ich ochranu
3.      záchrana a ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu

2.2.Vydavateľská a osvetová činnosť

1.      zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov o zaujímavostiach, histórii a súčasnosti regiónu
2.      vzbudenie záujmu verejnosti o veci verejné, rozvoj priamej demokracie a pomoc pri uplatňovaní občianskych práv a slobôd

2.3. Svojpomocné práce

1.      rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
2.      doplnkové vzdelávanie a poradenstvo pre obyvateľov, návštevníkov regiónu a turistov
3.      organizovanie športových a kultúrnych akcií pre obyvateľov, návštevníkov regiónu a turistov
4.      malé projekty na zlepšenie životnej úrovne a služieb pre obyvateľov, návštevníkov regiónu a turistov
5.      rozvoj turistiky a cestovného ruchu

2.4. Ochrana a tvorba životného prostredia

1.      pomoc pri vytváraní projektov a územných plánov pre trvalo-udržateľný rozvoj regiónu v súlade s všeobecne platnými predpismi a uplatňovanie občianskych práv pri ich príprave a realizácii
2.      vzdelávanie a informovanie o všeobecne platných predpisoch
3.      poradenstvo a pomoc pri zavádzaním separovaného zberu odpadov a využívaní druhotných surovín
4.      popularizácia alternatívnych zdrojov energie, nových technológií a znižovanie energetickej spotreby domácností
5.      realizácia parkových úprav s malou architektúrou pre deti i dospelých
6.      popularizácia zdravého životného štýlu

2.5. Rozvoj medzinárodnej spolupráce

1.      príprava, realizácia a spolupráca na medzinárodných projektoch pre trvalo-udržateľný rozvoj regiónu,
2.      trilaterálna slovensko–rakúsko–česká spolupráca

Uvedené ciele bude Združenie napĺňať zbieraním informácií, vzdelávaním, informovaním, kampaňami a  realizáciou projektov všetkými zákonnými prostriedkami s využitím dostupných finančných prostriedkov, svojpomocnou prácou svojich členov i platenou odbornou prácou špecialistov. Na pomoc pri realizácii svojho poslania získava Združenie k spolupráci štátnu správu, samosprávu, obecné a mestské úrady, odborné inštitúcie a záujmové organizácie, občianske združenia, nadácie a iné mimovládne organizácie, významné osobnosti, ostatné právnické a fyzické osoby. S cieľom získat‘ nevyhnutnú finančnú, materiálnu a morálnu podporu na svoju činnosť, v súlade s cieľmi a poslaním Združenia, získava Združenie finančné prostriedky aj benefičnou, doplnkovou, zárobkovou činnosťou v súlade s cieľmi a poslaním Združenia, sponzorskou činnosťou a zabezpečením primeranej propagácie pre prispievatel’ov a podporovateľov. Hlavné ciele Združenia na jednotlivé kalendárne roky môže zjazd upresniť, rozšíriť a konkretizovať vo vnútorných predpisoch.

Článok 3

Členstvo v Združení

3.1.

Členstvo v Združení je vždy dobrovoľné, jednoročné a môže ho získať ľubovoľná fyzická osoba bez ohľadu na vek, pohlavie, vierovyznanie, národnosť, rasu, štátnu príslušnosť a politické presvedčenie alebo ľubovoľná právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi Združenia. Členstvo môže mať formy:
1.      Plnoprávny člen (P-člen)

 • bezúhonná fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu v obci Borinka pri Bratislave a požiadala v aktuálnom roku o členstvo v Združení

2.      Spriatelený člen (S-člen)

 • ľubovoľná právnická osoba so zaregistrovaným trvalým sídlom v obci Borinka pri Bratislave, ktorá požiadala v aktuálnom roku o členstvo v Združení. Požiadať o členstvo v Združení môže svojím štatutárnym zástupcom alebo prostredníctvom ním poverenej osoby
 • bezúhonná fyzická osoba, ktorá je majiteľom nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Borinka alebo mesta Stupava a požiadala v aktuálnom roku o členstvo v Združení
 • ľubovoľná bezúhonná fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a prispela na činnosť Združenia v aktuálnom roku finančným darom vyšším ako 500Sk

3.      Čestný člen (VIP-člen)

 • ľubovoľná bezúhonná fyzická alebo právnická osoba , ktorá je spôsobilá na právne úkony a prispela na činnosť Združenia v aktuálnom roku finančným darom väčším ako 10.000Sk
 • ľubovoľná bezúhonná fyzická alebo právnická osoba , ktorú za osobný príspevok k rozvoju regiónu, účasť na činnosti Združenia a jeho podporu v predchádzajúcom roku týmto titulom odmenil zjazdd)

4.       Krátkodobý člen (K-člen)

 • ľubovoľná bezúhonná fyzická alebo právnická osoba, ktorá získala krátkodobé členstvo od organizátora akcie alebo projektu na dobu trvania akcie

3.2. Vznik a zánik členstva

1.      Členstvo v Združení vzniká s okamžitou platnosťou automaticky v okamihu prevzatia členského predmetu s aktuálnym rokom, menom a/alebo prezývkou člena a kópie originálu registračného listu na základe písomnej alebo ústnej žiadosti o prijatie za člena. Originály registračných listov sú uložené u predsedu Združenia. O prijatí za člena nerozhoduje predseda ani rada ani zjazd, ale ktorýkoľvek poverený člen odovzdávajúci členský predmet a kópiu registračného listu na základe žiadosti o prijatie za člena.

2.     Členstvo v Združení zaniká s okamžitou platnosťou

 • smrťou člena
 • vystúpením
 • uvedením a podpisom dôvodu zániku členstva na registračnom liste  členom alebo jeho zákonným zástupcom
 • vylúčením člena Združenia po schválení trojštvrtinovou väčšinou plnoprávnych členov prítomných na zjazde. V súrnych prípadoch pri hrubom porušovaní stanov a aby predišla poškodeniu dobrého mena Združenia, môže rada po jednohlasnom rozhodnutí, dočasne vylúčiť člena do najbližšieho zjazdu na ktorom navrhne jeho vylúčenie. O dočasnom vylúčení informuje rada člena v čo najkratšom čase písomne
 • neobnovením si členstva do 1 mesiaca po uplynutí dvanásťmesačného členského obdobia
 • zánikom Združenia  krátkodobé členstvo zaniká rozhodnutím organizátora akcie, najneskôr však automaticky v okamihu ukončenia akcie

Členským predmetom môže byť preukaz alebo akákoľvek vec, ktorú ako členský predmet na aktuálny rok schválil zjazd. Za akt obnovenia členstva sa považuje prevzatia si členského predmetu od člena rady Združenia členom alebo jeho zákonným zástupcom na zjazde alebo v prípade ospravedlnenej neprítomnosti na zjazde do jedného mesiaca po ňom.

3.3. Členské práva

a.      plnoprávni členovia majú právo

 • podieľat‘ sa na činnosti Združenia a byt‘ informovaný o jeho aktivitách
 • používať členský predmet
 • na prednostnú účasť na akciách Združenia bez poplatkov, vstupeniek a úhrad občerstvenia po preukázaní sa vlastným členským predmetom s aktuálnym rokom
 • podávať predsedovi svoje návrhy projektov napĺňajúce ciele Združenia spolu s ich rozpočtom najneskôr 2 mesiace pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa schvaľuje rozpočet Združenia
 • podávať predsedovi podnety na zlepšenie činnosti Združenia
 • podávať podnety revíznej komisii na prešetrenie činnosti orgánov Združenia
 • na jeden hlas pri hlasovaní na zjazde pričom za neplnoletých členov hlasuje ich zákonný zástupca
 • zbierať petičnou akciou podpisy na zvolanie mimoriadneho zjazdu
 • voliť a byť volení do orgánov Združenia
 • vystúpiť zo Združenia

b.   Spriatelení členovia, ich zamestnanci, nimi delegovaní zástupcovia majú právo

 • na prednostnú účasť na akciách Združenia bez poplatkov, vstupeniek a úhrad občerstvenia po preukázaní sa členským predmetom s aktuálnym rokom a názvom právnickej osoby
 • zjazd môže odhlasovať väčší počet členských predmetov, ktoré sú prenosné a spriatelený člen(t.j. právnická osoba) nimi môže delegovať svoje práva a povinnosti
 • vystúpiť zo Združenia

c.   Čestní VIP-členovia, majú právo

 • na prednostnú účasť na akciách Združenia bez poplatkov, vstupeniek a úhrad občerstvenia po preukázaní sa členským predmetom s aktuálnym rokom a názvom právnickej osoby
 • zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Združenia a na zjazde s poradným hlasom
 • po predchádzajúcom roku aktívnej účasti na činnosti Združenia môže na návrh minimálne 2 plnoprávnych členov Združenia zjazd na aktuálny rok prepožičať čestnému členovi práva plnoprávneho člena

d.   Krátkodobí členovia majú právo

 • na prednostnú účasť na akcii Združenia po preukázaní sa vlastným členským preukazom krátkodobého člena

3.4. Členské povinnosti

a.  Plnoprávni a spriatelení členovia Združenia majú povinnosť

 • dodržiavat‘ stanovy a vnútorné predpisy Združenia a konat‘ v súlade s jeho poslaním a ciel’mi
 • získavať finančné prostriedky, dary a granty pre spoločnú činnosť a projekty Združenia, ktoré schválil zjazd
 • zúčastňovať sa zjazdov
 • plniť si záväzky, vyplývajúce z účasti na činnosti Združenia, projektoch a zverených funkciách, pre ktoré sa dobrovoľne rozhodli a zaviazali sa ich plniť ústnym alebo písomným prísľubom

b.   Krátkodobí členovia majú povinnosť

 • riadiť sa pokynmi organizátora akcie alebo projekt

c.   Čestní VIP-členovia

 • členské povinnosti sa na nich vzťahujú v rozsahu primeranom ich účasti na činnosti Združenia. Členstvo v Združení môže zjazd upraviť prijatím vnútorných predpisov.

Článok 4

Orgány Združenia

4.1. Zjazd

Zjazd je najvyšším orgánom Združenia. Zjazd najmä:

 • schvaľuje program zjazdu navrhnutý radou a riadne vyhlásený predsedom
 • volí a odvoláva na aktuálny rok radu Združenia, jej 4 náhradníkov (v poradí podľa počtu hlasov) a revíznu komisiu s 2 náhradníkmi
 • rozhoduje o smeroch činnosti Združenia, výbere projektov a zložení ich realizačných skupín na nový kalendárny rok
 • schval’uje návrh činnosti a výročnú správu rady
 • rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam rady
 • schvaľuje finančný rozpočet na nový kalendárny rok
 • schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Združenia za uplynulý kalendárny rok
 • rozhoduje o vyobcovaní členov, ktorí opakovane porušujú všeobecne platné právne predpisy alebo hrubým spôsobom rušia činnosť Združenia a poškodzujú jeho dobré meno
 • rozhoduje o zmenách a doplnkoch stanov Združenia
 • na upresnenie pravidiel činmosti prijíma vnútorné predpisy Združenia
 • rozhoduje o rozpustení Združenia alebo jeho zlúčení s iným občianskym združením

Zjazd rozhoduje aklamačným hlasovaním t.j. viditeľným zdvihnutím ruky alebo členských predmetov s aktuálnym rokom a menom a/alebo prezývkou člena, ak samotný zjazd nerozhodne inak. Zjad je uznášania schopný keď sa v termíne a na mieste predsedom riadne vyhláseného zjazdu zišli aspoň 8 členovia. Prijíma rozhodnutia trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných plnoprávnych členov Združenia. Pri nižšom počte hlasov ako je trojštvrtinová väčšina prítomných plnoprávnych členov Združenia nie je návrh schválený a rokuje sa o návrhu prijateľnom pre všetkých prítomných členov až do získania jednohlasnéhoného súhlasu, minimálne však podpory hlasov aspoň trochštvrtín prítomných plnoprávnych členov. Menuje a odvoláva člena Združenia povereného vedením schváleného projektu, schval’uje jeho rozpočet, môže s ním uzavriet‘ dohodu o vykonaní projektu, dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty, určí formu odmeny osôb zúčastňujúcich sa realizácie projektu, prijíma vyúčtovanie a záverečnú správu o projekte, za týmto účelom môže vypracovávať a prijímať vo forme uznesenia vnútorný prtedpis pre vypracovanie a vedenie projektov, ktorý je pre všetky osoby zúčastňujúce sa realizácie projektu záväzný.Vprípade nezhody týkajúcej sa detailov realizácie schvaľovaného projektu má jeho autor právo rozhodnúť o konečnom riešení, pokiaľ sa nevzdá tohto práva v prospech povereného realizátora, ak ním nieje on sám. Zjazd je neverejný s výnimkou kandidátov na kontrolóra, kontrolóra, odborných poradcov a poverených a zákonných zástupcov členov, ak nie sú členmi Združenia a majú písomné poverenie od člena na zastupovanie alebo sa môžu preukázať ako zákonní zástupcovia neplnoletých členov alebo členov nespôsobilých na právne úkony. Zjazd sa koná najmenej raz ročne na podnet rady a to na začiatku každého kalendárneho roka, najneskôr do konca januára. Presný termín zjazdu určí rada a oboznámi s ním členov. Pri registrácii na zjazd sa aktualizujú členské predmety na nasledujúce dvanásťmesačné obdobie. Novými členskými predmetmi sa na zjazde zároveň hlasuje. Na zjazde sa môže zúčastniť len fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Neplnoletých členov a členov nespôsobilých na právne úkony zastupujú v rozsahu ich práv zákonní zástupcovia. je možné zastupovať naraz aj viac členov Združenia.

4.2. Rada

Rada je výkonným orgánom Združenia v čase medzi dvoma zjazdami. Rada najmä:

 • volí a odvoláva spomedzi seba (na zjazde zvolených členov) predsedu a podpredsedu
 • riadi chod Združenia a uskutočňuje uznesenia zjazdu v čase keď nezasadá zjazd
 • vypracováva Návrh činnosti a hospodárenia rady na aktuálny rok a Návrh činnosti a hospodárenia združenia a predkladá ich zjazdu na schválenie
 • vypracováva Správu o činnosti a hospodárení rady za uplynulý rok a Správu o činnosti a hospodárenia Združenia a predkladá ich zjazdu na schválenie
 • prejednáva správy revíznej komisie
 • ak sa na tom zhodnú všetci členovia rady, v súrnych prípadoch a vo veciach, ktoré nie sú vyhradené zjazdu, má právo i samostatne rozhodovať podľa svojho najlepšieho uváženia a svedomia členov rady a to bez rozdielu funkcií
 • rozhoduje o pozývaní zahraničných hostí, zabezpečuje ich pobyt a vedie s nimi rokovania
 • predkladá zjazdu návrhy na udelenie čestného členstva
 • ak je to nevyhnutné, v čase medzi dvoma zjazdami môže jednohlasne rozhodnúť podľa najlepšieho svedomia o veciach, ktoré nie sú riešené stanovami, aby tak predišla väčším škodám
 • vypracováva interné predpisy
 • vybavuje žiadosti členov
 • zastupuje Združenie navonok
 • stará sa o propagáciu činnosti Združenia
 • navrhuje program zjazdu
 • zvoláva a pripravuje zjazd

Rada má minimálne 3 členov(predseda, podpredseda, zapisovateľ). Zasadnutí rady sa zúčastňuje aj nezávislý kontrolór bez hlasovacieho práva. Rada je volená na jeden kalendárny rok. Jej zasadnutia riadi predseda alebo podpredseda. Zapisovateľ vyhotovuje zápis zo zasadnutia. Do 1 týždňa je rada povinná uverejniť zápis na verejnej tabuli a na web-stránke Združenia. Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. V prípade vyčerpania možností na prijatie rozhodnutia je pri hlasovaní rady rozhodujúci hlas predsedu s výnimkou dočasného vylúčenia člena na ktorom sa musí zhodnúť celá rada jednohlasne. Dokumenty schválené a prerokované radou podpisujú predseda a podpredseda a označia ich pečaťou Združenia. Rada sa schádza podľa potreby, minimálne raz za 3 mesiace. Môže odvolať predsedu alebo podpredsedu ak boli odsúdení za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo za úmyselný trestný čin alebo nie sú schopní podľa lekárskeho posudku vykonávať zverené funkciu dlhšie ako pol roka alebo konali v  rozpore s ustanoveniami zákona alebo týmto štatútom. Za svoju činnosť sa rada zodpovedá zjazdu. Činnosť rady a funkcie zvolených členov sa končia na druhý deň po schválení novej rady zjazdom. Členom rady automaticky prestáva byť člen, ktorý sa nezúčastní tri- krát za sebou nasledujúcich zasadnutí rady alebo oznámi písomne predsedovi vystúpenie z rady. Na uvoľnené miesto člena rady nastúpi voľný náhradník s najvyšším počtom hlasov získaných na zjazde.

4.3. Revízna komisia

Revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom Združenia, ktorý sa schádza podľa potreby plnenia svojich úloh. Revízna komisia najmä:

 • dohliada na činnosť Združenia
 • kontroluje hospodárenie Združenia, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
 • upozorňuje orgány Združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade so všeobecne záväznými predpismi, štatútom a vnútornými predpismi
 • skúma ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie rade a zjazdu
 • kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov
 • upozorňuje na nedostatky radu, zjazd a podáva návrhy na ich odstránenie

 

Revízna komisia je oprávnená navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania rady, ak si to vyžaduje záujem Združenia a podávať rade návrh na odvolanie predsedu. Má právo zúčastňovať sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach rady a upozorňovať na porušenia právnych predpisov, vnútorných predpisov a štatútu Združenia. Má minimálne 4 členov (nezávislý kontrolór bez hlasovacieho práva, traja členovia Združenia), ktorí sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa Združenia. Revíznu komisiu vrátane kontrolóra môže odvolať iba zjazd. Ak sa kontrolór vzdá funkcie, zvolia po dohode nového člena komisie ostatní členovia komisie z radov plnoprávnych členov Združenia na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie jej činnosti t.j. do najbližšieho zjazdu Združenia. Činnosť revíznej komisie a funkcie jej zvolených členov sa končia na druhý deň po schválení zloženia novej revíznej komisie zjazdom. Na plnenie svojich úloh a organizáciu svojej činnosti môže vypracovať organizačný poriadok vo forme vnútorného predpisu.

4.4. Štatutárne orgány

Štatutárnymi orgánmi Združenia sú predseda a podpredseda.

Predseda najmä:

 • riadi činnosť rady
 • zvoláva a určuje termíny zasadnutia rady
 • zastupuje Združenie na verejnosti a koná v jeho mene
 • uchováva registračné listy členov, zápisnice zo zjazdov, zasadnutí rady a revíznej komisie minimálne 10 rokov
 • zvoláva mimoriadny zjazd ak o to požiada jedna tretina registrovaných členov petičnou akciou pričom určuje a vyhlasuje aj termín zjazdu
 • ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov rady je povinný do 8 dní zvolať zasadnutie rady
 • na požiadanie sprístupňuje štatút, vnútorné predpisy a materiály Združenia
 • uschováva pečať Združenia
 • v spolupráci so skúseným finančným a daňovým poradcom vedie evidenciu účtov a finančných operácií
 • zabezpečuje, aby plán činnosti a výročná správa o činnosti a hospodárení za uplynulý rok boli najneskôr týždeň po zjazde vystavené na web-stránke Združenia a na verejnej tabuli v Borinke a v Stupave po dobu najmenej 2 tyždne
 • zvoláva zjazd, vyhlasuje jeho program a riadi jeho priebeh. Pod riadnym zvolaním zjazdu a vyhlásením programu sa rozumie oboznámenie členov o termíne a mieste zjazdu vyvesením oznamu s návrhom programu na verejnej tabuli a uverejnenie na web-stránke Združenia s 2-týždňovým predstihom, v odôvodnených prípadoch zaslanie osobnej pozvánky

Podpredseda je štatutárny orgán Združenia, ktorý zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v rozsahu jeho právomocí a uschováva duplikát pečate Združenia.

Združenie môže rozširovať svoju organizačnú štruktúru. Spôsob, ustanovenie, riadenie, hospodárenie, kompetencie a kontrola organizačných jednotiek a ich zastúpenie v najvyššom orgáne a môže ustanoviť vo vnútorných predpisoch zjazd. Jednou z organizačných jednotiek môže byť ‚Poradný zbor rady‘, t.j. odborníci z rôznych oblastí s poradnou funkciou a právomocami čestného člena. Prácu a zloženie orgánov Združenia môže zjazd upraviť prijatím vnútorných predpisov.

Článok 5

Hospodárenie Združenia

5.1. Majetok, príjmy a výdavky Združenia

a.   majetok a príjmy Združenia tvoria najmä:

 • vklady členov
 • príjmy z vlastnej činnosti
 • príjmy zo zárobkovej činnosti v súlade s cieľmi a poslaním Združenia
 • pôžičky, úvery a úroky
 • grantové prostriedky
 • sponzorské prostriedky
 • dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátnych fondov, rozpočtov a fondov mesta a obce
 • dary fyzických a právnických osôb
 • 1% dane z príjmu fyzických osôb
 • poplatky účastníkov akcií
 • výt’ažky z benefičných akcií (koncerty, výstavy)
 • prostriedky získané dedičstvom
 • akékol’vek právom dovolené zdroje od právnických a fyzických osôb z tuzemska a zo zahraničia

Prijímy sa ukladajú na zvláštny účet Združenia v slovenskom peňažnom ústave s garanciou štátu. Dispozičné práva a podpisové vzory sa každý rok po zjazde, najneskôr do 1 týždňa, aktualizujú na novozvolených členov rady. Na jednotlivé projekty môžu byť vytvorené zvláštne účty s dispozičným právom a podpisovým vzorom na realizátorov projektov.

b.   výdavky Združenia tvoria najmä

 • výdavky za prenájom miestností a priestorov
 • náklady na stravu
 • náklady na dopravu
 • honoráre spolupracovníkov
 • požičovné za materiál
 • úrazové poistenie
 • zdravotné zabezpečenie
 • propagácia
 • spojové služby(telefón, fax, poštovné)
 • réžijné výdavky

Vložený majetok nie je možné scudziť. Členom rady a revíznej komisie patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa všeobecne platných predpisov. Pracovno-právne vzt’ahy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce. Na platové pomery zamestnancov sa vzťahujú všeobecne platné predpisy. Prostriedky Združenia nemôžu byť použité na financovanie činnosti politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Prevody i platby z bankového účtu združenia podpisujú a realizujú predseda a podpredseda na základe zjazdom schváleného rozpočtu a uznesení rady. Prevody a platby zo zvláštnych účtov jednotlivých projektov podpisujú realizátori týchto projektov a sú aj v plnom rozsahu zodpovední za ich včasnú a správnu účtovnú uzávierku svojich projektov, ktorú musia odovzdať predsedovi Združenia najneskôr 2 mesiace pred koncom kalendárneho roka.

5.2. Rozpočet Združenia

Združenie zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, majetkom, ktorý nadobudlo vlastnou činnosťou podľa zjazdom schváleného rozpočtu. Môže užívať majetok štátu a obce v súlade so všeobecne platnými predpismi a podľa zjazdom schváleného rozpočtu. Rozpočet Združenia obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky , pričom sa zostavuje zvlášť pre výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými činnosťami Združenia, zvlášť pre výnosy a náklady spojené so zárobkovou činnosťou v súlade s cieľmi a poslaním Združenia a zvlášť pre výnosy a náklady spojené so správou Združenia a to vždy na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu na základe doručených návrhov projektov členov Združenia s kompletnými návrhmi dielčích rozpočtov predkladá rade predseda najneskôr 1 mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Ročná účtovná uzávierka musí byť overená audítorom ak dotácie prekročia v účtovnom roku 1 milión korún alebo všetky príjmy Združenia prekročia 4 milióny korún.

5.3. Výročná správa

Výročná správa musí obsahovať:

 • prehľad činnosti v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k cieľom Združenia
 • ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie jej základných údajov
 • výrok audítora k uzávierke ak ju overoval
 • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, prehľad rozsahu príjmov(výnosov) podľa zdrojov
 • stav majetku a záväzkov Združenia
 • zmeny a zloženie orgánov Združenia počas roka
 • iné údaje určené radou alebo vnútornými predpismi

Výročná správa musí byť vypracovaná do konca príslušného kalendárneho roka. Podrobnosti o hospodárení môže ustanoviť zjazd vo vnútorných predpisoch Združenia.

Článok 6

Zánik Združenia

6.1. Združenie zaniká

1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou mimovládnou organizáciou, keď o tom jednohlasne rozhodne zjazd. Hlasuje sa verejne zdvihnutím rúk členov.
2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

6.2. Pri zániku Združenia

Vykoná likvidátor určený zjazdom majetkové vysporiadanie. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba, člen združenia Pajštún , ktorý po vysporiadaní záväzkov zvyšok aktív prevedie na iné občianske združenie podobného typu v  regióne. V prípade, že sa nenájde jednohlasná zhoda, budú aktíva prevedené na účet Domova dôchodcov v Stupave s viazaním na údržbu kaštieľa.

Článok 7

Záverečné ustanovenia
Ako základný dorozumievací prostriedok je používaný jazyk slovenský, v nutných prípadoch aj ktorýkoľvek iný.

Tieto stanovy Občianskeho združenia Pajštún so sídlom v Borinke pri Bratislave schválili dolupodpísaní zakladajúci členovia Občianskeho združenia Pajštún v Borinke dňa štrnásteho marca roku dvetisícdva a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Združenia na Ministerstve vnútra SR. Zakladajúci členovia sa dohodli, že sa budú na registrácii Združenia podieľať rovnakým dielom a že splnomocňujú Roberta Škodu na vykonávanie úkonov súvisiacich s registráciou Združenia.

V Borinke 14. 02. 2002

Zakladajúci členovia: Robert Škoda, Iveta Škodová, Lucia Bačová, Petra Kristínová, Ondrej Strižko, Milan Tomášik, Ľuba Tomášiková, Miloš Belzár, Katka Belzárová, Jozef Krištín, Zuzana Krištínová, Viktória Horná, Stanislav Vencel ,Veronika Vencelová.

Kontakt

Sídlo združenia (adresa na doručovanie):
Borinka, 900 32
Ulica: Borinka 426